Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL DE LA SEU ELECTRÒNICA www.casaamattler.com

Has accedit al web d’MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER

L’ús i accés als continguts d’aquesta pàgina web impliquen el coneixement i l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Aquestes condicions tenen com a objectiu regular l’accés, la navegació i l’ús i posar en coneixement dels usuaris els drets, usos, prohibicions, responsabilitats, etc., que regeixen a l’hora de navegar en aquest lloc web. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal sota criteris de bona fe.

www.casaamattler.com, a través del qual s’accedeix a la plataforma, és un domini de AMATLLER MUBA PDG41, S.L., amb CIF: B67621151 i domicili social al Passeig de Gràcia, 41 4º 1A (08007 BARCELONA). Mitjançant el dominiwww.casaamattler.com l’empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que, puntualment o de manera permanent, hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats a través del lloc web www.casaamattler.com.

ACCES DELS USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari. L’accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi pot haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixin.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es requereixi el registre de l’usuari, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de recaptació de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

PROTECCIÓ DELS DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL I RESERVA DE DRETS

Els drets d’explotació de la propietat intel·lectual i industrial del portal www.casaamattler.com són titularitat de AMATLLER MUBA PDG41, S.L. això inclou els continguts, vídeos, àudios, textos, dissenys, fotografies, bases de dades, imatges i altres elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis estatals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. Per tant, correspon a AMATLLER MUBA PDG41, S.L. l’exercici en exclusiva dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que es puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització de AMATLLER MUBA PDG41, S.L., sense perjudici dels límits que estableix el Reial Decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER fa explícita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s’entendrà que el fet de permetre als usuaris l’accés a la pàgina web implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió, total ni parcial, d’aquests drets per part del MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER

No s’autoritza en cap cas:

La presentació d’una pàgina del portal www.casaamattler.com o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en un web que no pertanyi a MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER per mitjà de qualsevol tècnica o procediment, incloent-hi framing, in line, linking, etc.

L’extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER d’acord amb les disposicions vigents.

L’ús comercial dels continguts del lloc web www.casaamattler.com.

L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.

L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

Provocar danys en els sistemes físics i lògics d’MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, i copiar-los, imprimir-los en el seu ordenador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

RESPONSABILITAT EN RELACIÓ AMB ELS CONTINGUTS

MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés al web, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia. Els continguts disponibles a través de www.casaamattler.com són posats a disposició de l’usuari per MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER a partir d’informacions generades per ella mateixa o procedents de tercers. MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER procura que aquests continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no en garanteix la utilitat, idoneïtat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat. L’usuari pot dirigir-se aIMUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER per contrastar l’exactitud i actualitat dels continguts a través de l’adreça de correu electrònic info@casaamatller.com. En conseqüència, i llevat del que disposen les normes imperatives que siguin aplicables, MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER no assumeix cap responsabilitat davant de l’usuari derivada de l’existència d’informacions errònies, inexactes, no exhaustives, impertinents o no actualitzades.

MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o dels continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portalwww.casaamattler.com.

MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

DRET D’EXCLUSIÓ

MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus websites i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions establertes en aquest avís legal.

PARTICIPACIÓ EN ACCIONS ESPECÍFIQUES

El portal www.casaamattler.com pot oferir accions de participació específiques als usuaris, tals com la presentació de projectes o propostes relacionades amb l’activitat de AMATLLER MUBA PDG41, S.L. La participació en qualsevol acció serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. Les accions de participació es dirigiran, bàsicament, a majors de 18 anys.

Tots els continguts generats pels usuaris o que incloguin voluntàriament en les accions de participació, es regiran per les seves condicions específiques. L’usuari ha de ser el propietari del contingut o bé ha de disposar dels seus drets d’explotació i, per tant, haurà d’haver aconseguit el consentiment del seu autor. No es pot vulnerar de cap manera cap dret de propietat intel·lectual, industrial o cap dret exclusiu que pertanyi a tercers; per tant, no s’acceptaran arxius que vulnerin les lleis de propietat intel·lectual vigents en tot moment.

XARXES SOCIALS I FÒRUMS

El portal www.casaamattler.com disposa de funcionalitats d’accés a xarxes socials (facebook, twitter, etc.) i seccions de caràcter públic, entenent com a tals aquelles que són accessibles per a tots els usuaris per interactuar amb possibilitat d’inserir comentaris, enllaços, elements multimèdia, imatges, etc. En determinats casos es podrá sol·licitar el registre de l’usuari.

En relació amb els continguts i interaccions que l’usuari decideixi enviar o efectuar, s’estableixen les següents condicions d’ús i accés:

Responsabilitats: MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER no es fa responsable del contingut dels missatges, informacions, opinions que efectuïn els usuaris i es reserva el dret d’impedir l’accés a continguts il·lícits o il·legítims o que puguin perjudicar drets legítims de qualsevol tipus, o de retirar o eliminar els que s’hagin aportat, en especial en cas d’incompliment d’aquestes condicions.

No atribuirà a l’usuari cap dret, i el seu ús se subjectarà a la legislació vigent i, en el cas de les xarxes socials, a les condicions de la mateixa xarxa.

Propietat intel·lectual: MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER tindrà dret a reproduir, modificar, adaptar i publicar, incloent-hi la comunicació pública, els continguts, ja siguin textos, fotografies, gràfics, etc., amb l’objecte de promoure la secció a la qual s’han tramès, així com per utilitzar-los en les activitats de MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER, en qualsevol format i suport. La llicència és gratuïta i s’estableix pel temps fins al seu pas al domini públic que permeti en cada moment la legislació de propietat intel·lectual vigent. Els usuaris només enviaran continguts dels quals siguin els autors originals o disposin dels drets del seu titular, sense perjudici d’informar de la URL del propietari o drethavent per enllaçar amb aquests continguts.

MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER no retornarà cap contingut dels tramesos ni adquireix cap obligació de contestar als usuaris.

Les dades personals que constin a la funcionalitat afectada i els seus continguts no es poden utilitzar en benefici o en usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

Els usuaris respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s’abstindran d’utilitzar un llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.

No es podran fer comunicacions comercials ni no autoritzades.

Cal advertir que les dades personals que facilitin els usuaris podran ser vistes per qualsevol altre usuari o participant. Si es tracta de dades de tercers, cal disposar del seu consentiment exprés amb els límits legals.

POLÍTICA DE COOKIES

Pel sol fet de visitar el portal www.casaamattler.com no queda registrada de manera automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui l’usuari. No obstant això, hi ha determinada informació de caràcter no personal i no identificable amb un usuari concret que es recull i queda gravada en els servidors d’MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER amb l’únic objecte de facilitar la navegació de l’usuari i millorar la gestió del lloc web. Aquesta informació queda recollida a través d’arxius comunament denominats cookies, que permeten deixar constància de dades com ara el tipus de navegador d’Internet de l’usuari, el seu sistema operatiu, l’adreça IP des de la qual s’accedeix al lloc web, les seves preferències quant a la disposició dels continguts en la pàgina web, recordar la contrasenya o elaborar consultes més ràpides. La informació és únicament per a l’ús particular del MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER: no revelem ni compartim aquesta informació amb tercers.

En tot cas, l’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè aquest l’avisi de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació en el disc dur del seu ordinador. En modificar la configuració del seu navegador, l’usuari pot acceptar o rebutjar totes les cookies i demanar que se li notifiqui la instal·lació de cadascuna d’elles amb caràcter previ.

MODIFICACIÓ DE L’AVÍS LEGAL

MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER es reserva el dret de modificació unilateral de les condicions establertes en aquest avís legal en qualsevol moment, en la seva totalitat o parcialment. La modificació té efectes des de la seva publicació en la pàgina web; més concretament, des de la seva inserció en el link “Avís Legal”.

MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER aconsella que cada vegada que els usuaris accedeixin a la pàgina web llegeixin aquest avís legal.

GENERALITATS

MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, motiu pel qual no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Els litigis derivats de l’aplicació de les condicions d’aquest avís legal es regiran per la Llei espanyola. MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Pel cas de litigis en matèria de contractació electrònica a través del domini info@casamatller.com, MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, MUSEU DIGITAL DE LA CASA AMATLLER i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

UN PROJECTE DE

PARTNERS ARTÍSTICS

PARTNERS TECNOLÒGICS

COL·LABORADORS

MITJÀ DE TRANSPORT OFICIAL